150 anys apasionats per la música

Avís Legal

primitivarafelbunyol.com, és un domini en internet de titularitat de La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol i amb adreça en c/ 25 d’Abril, s/n 46138 Rafelbunyol València – Espanya, Tf.+34 141 30 47.

La totalitat dels continguts i informació que es proporcionen en les pàgines web són responsabilitat exclusiva de La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol.

La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol és titular o té la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del primitivarafelbunyol.com, així com dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles a través del mateix.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part de La Societat Musical “La Prmitiva” de Rafelbunyol.

L’accés al lloc web primitivarafelbunyol.com per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït, no obstant això, alguns dels servicis i continguts oferits per La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol. o tercers a través del portal primitivarafelbunyol.com poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servici o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determine en les corresponents Condicions Particulars, i en este cas es posaran a la seua disposició de forma clara.

Quan siga necessari que l’Usuari es registre o aportació dades personals per a poder accedir a algun dels servicis específics, l’arreplegada, el tractament i, si és el cas, la cessió o l’accés de les dades personals dels Usuaris serà aplicable el que disposa la Política de Privacitat dictada per la llei.

Queda prohibida la contractació de productes i servicis a través del portal primitivarafelbunyol.com per part de menors d’edat, havent d’obtindre degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguen a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent.

Els continguts inclosos en el primitivarafelbunyol.com es faciliten únicament a consumidors o usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seua revenda, queden prohibits, llevat que es compte amb l’autorització prèvia escrita de La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol.

Si per a la utilització i/o contractació d’un servici en el portal primitivarafelbunyol.com, l’Usuari haguera de procedir al seu registre, este serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotara l’Usuari d’una contrasenya, este es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir a estos servicis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguen subministrades per La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol., i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels servicis per qualsevol tercer il·legítim que empre a este efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

No obstant això, és important ressaltar que la identificació i autenticació per mitjà de nom d’usuari i contrasenya és un mètode poc fiable en comparació amb la firma electrònica avançada.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata als gestors del portal primitivarafelbunyol.com sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, o mal funcionament del portal a fi de procedir a la seua immediata cancel·lació i/o correcció. Mentres no es comuniquen tals fets, La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol. quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

L’accés, navegació i ús del portal primitivarafelbunyol.com és responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa l’Usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol. o per personal autoritzat de La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol. relativa a l’ús del portal primitivarafelbunyol.com i dels seus continguts.

Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstindre’s de:

-utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’orde públic;

-reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés;

-emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels servicis per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com a abstindre’s de comercialitzar o divulgar siga com siga la dita informació.

La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol. es reserva el dret de modificar sense previ avís qualsevol contingut de la pàgines web pertanyents a primitivarafelbunyol.com

La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol. no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a què el Client accedisca per mitjà d’un enllaç (“enllaç”) inclòs en el portal primitivarafelbunyol.com.

La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol. no serà responsable dels danys causats al Client per la consulta o ús dels continguts o servicis oferits per una pàgina web l’accés de la qual s’haja produït per mitjà d’un enllaç inclòs en el portal primitivarafelbunyol.com.

La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol no serà responsable de cap dany que es genere a l’usuari en cas d’impossibilitat de prestar el servici objecte de les presents Condicions Generals d’Ús deguda a supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a la companyia.

Tampoc La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol serà responsable de l’inadequat funcionament del portal primitivarafelbunyol.com si això obeïx a labors de manteniment, a incidències que afecten operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips del Client o a la seua insuficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics indispensables per a poder fer ús del servici.