150 anys apasionats per la música

Informació i Matrícula

NORMATIVA:


-L’alumne/a ha de ser soci/a o fill/a de soci/a.
-Cas de ser músic, haurà d’estar federat en la Banda Primitiva de Rafelbunyol
-L’import de la matrícula no serà, en cap cas, retornat una vegada matriculat
l’alumne.
-Les quotes mensuals s’hauran d’abonar el primer de cada mes, mitjançant gestió
bancària.
-L’alumne o un dels pares haurà d’autoritzar al banc per a que l’escola puga cobrar
el rebut mensual.
-Haurà d’estar al corrent del pagament mensual o perdrà el dret d’assistència a les
classes.
-Les notificacions de Baixa en l’escola, es demanaran per escrit, i amb un mes
d’antelació a les oficines de l’escola.
-Amb caràcter excepcional, l’escola podrà donar de baixa a l’alumnat que no
assistesca a classe durant un mes.
-Els rebuts tornats no es tornaran a tramitar per gestió bancària i les despeses seran a
compte de l’alumne.
-Al mes de setembre, les quotes mensuals seran la meitat.
- L’alumne músic que falte més del 50% de les classes durant dos mesos causarà
baixa automàticament.
- L’ alumne que no siga músic i vullga estudiar solament instrument, haurà de tindre
el grau elemental de Llenguatge musical aprovat. Cas de no ser així, no podrà estudiar en
aquesta escola.
- L’alumnat que no estiga empadronat en Rafelbunyol, a partir de 3r curs
d’Ensenyances Elementals i, si ha cursat en la nostra escola un mínim de 4 cursos se
considerarà, a efectes de mensualitats, alumnat del poble, sempre que es federe en la
Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol.
- L’alumnat matriculat tindrà l’obligatorietat de vendre les rifes i loteries, que acorde
la junta directiva de la Societat.
- L’alumnat de Musica per a bebès i de Sensibilització Musical que es done de baixa
abans d’acabar el curs, perdrà l’antiguitat en l’escola a l’hora de triar instrument.
- L’alumnat que tinga un instrument de Vent o Corda haurà de pagar una quota anual
de 30 €. L’alumnat o músic de percussió pagarà una quota anual de 10 €. L’alumne de piano
o el que vinga a estudiar-lo pagarà 8 €. Aquesta quota anual servirà per al manteniment dels
instruments i l’afinació del piano.
- Les dones que assisteixquen al Curs de Musica per a Embarassades , no pagaran
matrícula i no tindran l’obligatorietat de ser socis.
- L’alumant que trie el Piano com a segon instrument, la classe tindrá una durada de
30minuts i l’assignatura es dirá Piano Complementari.

 

INFORMACIÓ GENERAL


• Totes les vesprades de Dilluns a Divendres de 18 a 20 h. Fins el 31 de juliol.
Més consultes al Tel : 96 141 30 47, per les vesprades.
www.primitivarafelbunyol.com
laprimitivaderafel@hotmail.com
Les classes començaran el dissabte dia 16 de setembre de 2017,
a les 12 hores, amb una reunió informativa i l’arreplegada d’horaris.

 

Horari del Director de L’Escola de Musica

 

El director de l’Escola tindrà durant el curs escolar un horari d’atenció als pares, alumnes o a qualsevol persona que vullga  informar-se o tinga algun problema, consulta o queixa respecte de l’Escola.

 

 

LLIURAMENT D’INSTRUMENTS

 

Els instruments es donaran quan els alumnes comencen Iniciació o 1r curs de Grau elemental.

Quan els alumnes estiguen en 3r de Sensibilització Musical, la direcció de l’Escola  passarà un full amb tots els instruments que poden elegir per a que l’ómpliguen per ordre de preferència segons l’instrument que els agrade.

L’escola de Musica oferirà, un llistat, d’instruments segons les necessitat de les diferents agrupacions que hi ha en la Societat i segons les hores lliures que tinga el professorat. L’alumnat triarà per ordre d’antiguitat en l’escola i desprès per ordre de matrícula.

Durant la segona quinzena de setembre una vegada començat el nou curs els alumnes passaran a triar instrument, per ordre d’antiguitat en l’escola i per ordre de matricula en el nou curs que comença.

Per tal  que es cuide l’instrument, l’Escola ha elaborat un contracte-lloguer, en el qual l’alumne que tinga un instrument de Vent o Corda haurà de pagar una quota anual de 30 €. L’alumnat o músic de percussió pagarà una quota anual de 10 €. L’alumne de piano o el que vinga a estudiar-lo pagarà 8 €, i serà l’Escola de musica la que es farà càrrec del seu manteniment.

L’instrument que se li entregue a l’alumne el podrà tindre durant tot el grau elemental, una vegada aprove la prova d’accés a les Ensenyances Elementals per entrar a la Banda o Orquestra, haurà de tornar l’instrument a L’Escola per a que el puguen aprofitar altres alumnes.

Els instruments de difícil compra individual perquè no s’usen als conservatoris o en els futurs estudis musicals, però que són necessaris per a la qualitat artística de la banda (bombardí, saxòfon tenor, requint, flautí, corn anglès, clarinet baix, saxòfon baríton ….)  no s’hauran de retornar-hi quan l’alumne acabe el grau elemental com es fa amb la resta d’instruments.

 

ACCÉS A LA BANDA JUVENIL O L’ORQUESTRA DE CORDA

 

Per ingressar en la Banda Juvenil o en l’Orquestra de corda, l’ alumne/a haurà de tindre aprovat el 2n curs d’Ensenyances Elementals, és a dir 2n d’instrument, 2n Cor i 2n de Llenguatge Musical.

 

 ACCÉS A LA BANDA SIMFÒNICA O L’ORQUESTRA SIMFÒNICA

 

- Alumnat de l’escola de música :

Per ingressar en la Banda Simfònica o en l’Orquestra Simfònica, l’alumne/a haurà de tindre aprovat el 4r curs d’Ensenyances Elementals, (és a dir   4r d’instrument, 4r de Llenguatge Musical i 4r de Cor) i haver superat la prova final d’Ensenyances Elementals, que se realitza en l’Escola de música; així com aprovar la la Prova d’accés al Conservatori Professional. L’alumne una vegada ingressat en La Banda o Orquestra, haurà de realitzar 2 cursos de les Ensenyances Professionals de Música i aprovar-los. Tot aquell que no els realitze, tornarà a la Banda Juvenil o l’orquestra de corda.

 

- Alumnat que no ha cursat en la nostra l’escola de música les Ensenaynces Elementals :

L’alumnat que no haja cursat el grau elemental en la nostra escola i no haja cursat i aprovat com a mínim dos cursos de les Ensenyances Professionals en el conservatori, haurà de matricular-se obligatòriament dels dos primers cursos de grau mitjà, en l’assignatura d’instrument, en l’escola de música de la nostra Societat.

Obligatòriament també s’haurà de federar en la nostra banda de música des del primer moment i complir per tant, els nostres estatuts.

En última instància i si es compleixen les normes anteriors, serà el director de la banda o de l’orquestra qui, segons les necessitats de plantilla, decidirà la seua  incorporació.

- Alumnat que no toca instruments de banda i vol tocar en la Banda pel carrer :

L’alumnat de corda, guitarra i piano que desitge participar en els actes pel carrer amb la banda haurà de tenir aprovat les Ensenaynces Elementals en l’Escola de Musica de Rafelbunyol  de l’instrument amb que tocarà en els passa carrers

 

ACTIVITATS DE L’ESCOLA DE MÚSICA

 

Durant el curs escolar es realitzen les següents activitats:

a) Audicions i Concerts en Honor a Santa Cecília.

b) Audicions cada trimestre, (en les dates indicades en el Calendari escolar),

en les quals participen tots els alumnes de l’Escola. Durant el present curs

escolar, es realitzaran 6 dies d’audicions cada trimestre, per tal de repartir

l’alumnat i que les audicions no siguen molt llargues.

c) Realització d’un concurs de dibuix de postals nadalenques.

d) Participació en els Concerts de Nadal.

e) Participació de la banda Juvenil i de L’Orquestra de corda, en les trobades

que se celebren tots els anys en la comarca de l’Horta Nord.

f) Participació en Concursos de Joves intèrprets i de Música de Cambra

g) Festa de Final de curs

h) Curs Internacional de Perfeccionament Musik-Rafel 2017